gammo

kitchen & more

Zákaznický servis: +420-728-648-916
Otevírací doba: 08:00-16:00 (Po-Pá)

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují práva a povinnosti společnosti Gammo Europe Ltd. (dále jen „Poskytovatel služeb“) a Uživatelů – společně „Strany“ – využívajících služeb poskytovaných prostřednictvím svých webové stránky http://www.gammo.cz a jejich subdomény.

Tyto VOP obsahují ustanovení vztahující se na zákazníky, kteří jsou spotřebiteli dle občanského zákoníku a zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli (podnikatelé, kupující), proto žádáme Uživatele, aby bral v úvahu pouze ustanovení, která se na něj vztahují. Při objednávce a nákupu je za spotřebitele považována pouze fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikatelské činnosti (při nákupu výrobku), což také znamená, že výrobek je kupován pro soukromé účely. pouze pro použití (pro použití v domácnosti a ne pro použití v gastronomickém nebo jiném obchodním zařízení nebo provozovně).

Našim zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, rovněž poskytneme práva podle platných právních předpisů, ale neposkytneme jim práva, která poskytujeme našim zákazníkům-spotřebitelům podle neodchylných právních ustanovení upravujících spotřebitelské smlouvy. Gammo Europe Ltd. si vyhrazuje právo podniknout veškeré právní kroky proti zákazníkovi, který, přestože se v době objednávky a nákupu prohlašuje za spotřebitele, ve skutečnosti zakoupil produkt poskytovatele služeb pro komerční účely, nikoli pro soukromé použití, a který později si přeje uplatnit práva spotřebitele u Poskytovatele služeb. Našim zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, umožníme nakupovat produkty v hrubé maximální hodnotě 31.250 Kč.

Tyto VOP se neukládají, jsou uzavírány pouze v elektronické podobě, nepředstavují písemnou smlouvu, jsou psány v českém jazyce a neodkazují na kodex chování. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně provozu webshopu, procesu objednávání a dodání nás prosím kontaktujte na uvedené kontaktní údaje.

Pokud jde o spotřebitelské smlouvy uzavírané mezi spotřebiteli z členských států EU, kteří nejsou maďarskými občany, vezměte prosím v úvahu, že v souladu s právními předpisy EU ( Nařízení ES č. 593/2008 označované jako Řím I a podle Nařízení ES č. 1215/2012 označované jako Brusel I ) platí právo členského státu spotřebitele a tyto soudy mají pravomoc v případě sporů vzniklých mezi stranami.

Tyto VOP jsou trvale dostupné, lze je uložit a stáhnout (vytisknout) z následující webové stránky: https://gammo.cz/informace-pro-zakazniky/vop

1. ÚDAJE POSKYTOVATELE SLUŽEB

Název poskytovatele služeb je Gammo Europe Ltd.

Sídlo poskytovatele služeb (a místo vyřízení reklamace): H-1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Kontaktní údaje poskytovatele služby, pravidelně používaná e-mailová adresa pro kontaktování zákazníků: kontakt@gammo.eu, telefonní číslo: +420-728-648-916

Registrační číslo společnosti: 01-09-281228

Název registrujícího orgánu: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

DIČ: 23925148-2-43

Telefonní číslo:  +420-728-648-916

Evidenční číslo: NAIH-90313/2015.

Jazyk smlouvy: čeština

Jméno, adresa, e-mailová adresa poskytovatele hostingu: AB PLUSZ Bt. (adresa: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48., registrační číslo společnosti: 13-06-068037, Daňové číslo 21586091-2-13

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1.Otázky neupravené v těchto VOP a jejich výklad se řídí maďarským právem, zejména s ohledem na zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti (Elker. tv.), jakož i podrobná pravidla smluv mezi spotřebiteli a podniky (vyhláška 45/2014 (II. 26.) a nařízení maďarské vlády 373/2021 (VI.30. ) ze dne Vláda Maďarska Závazná ustanovení příslušných právních předpisů se na smluvní strany vztahují bez jakýchkoli zvláštních ustanovení.

2.2 V mezích povolených zákonem je Poskytovatel služeb oprávněn v budoucnu jednostranně měnit tyto VOP z oprávněných a nepředvídatelných důvodů. Dodatky zveřejní Poskytovatel služeb na svých webových stránkách 5 (pět) dnů před nabytím účinnosti, neovlivní však již uzavřené smlouvy.

2.3. Poskytovatel služby není povinen uzavřít smlouvu s Uživatelem, který se i přes vědomí Poskytovatele služby při objednávce prohlásí za spotřebitele. Totéž platí, pokud si Uživatel přeje koupit produkt speciálně navržený a vyrobený pro použití ve stravovacích zařízeních – nepoužívaných v soukromých domácnostech – nikoli jako podnikatel, ale jako spotřebitel.

2.4 Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva k webu internetového obchodu, jakékoli jeho části a obsahu na nich zobrazeném, jakož i šíření webu. Bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb je zakázáno kopírovat, stahovat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat produktové fotografie, popisy/texty produktů nebo jakékoli jejich části zobrazené na internetovém obchodě.

3. REGISTRACE/NÁKUP

3.1 Uživatel udělením souhlasu na webové stránce (kliknutím do příslušného pole), po otevření a přečtení dokumentů, prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami těchto VOP a Zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách a souhlasí se zpracováním údajů.

3.2. Uživatel je povinen při nákupu/registraci uvést své skutečné údaje. V případě nepravdivých údajů nebo údajů, které lze spojit s jinou osobou poskytnutou při nákupu/registraci, je výsledná elektronická smlouva neplatná. Poskytovatel služby v rozsahu povoleném zákonem vylučuje svou odpovědnost, pokud Uživatel využívá jeho služby jménem jiné osoby s použitím údajů jiné osoby.

3.3.Poskytovatel služby nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění dodávky nebo jiné problémy či chyby způsobené nesprávnými a/nebo nepřesnými údaji poskytnutými Uživatelem.

3.4.Poskytovatel služby nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku zapomenutí hesla Uživatelem nebo jeho zpřístupnění neoprávněným osobám z jakéhokoli důvodu mimo kontrolu Poskytovatele služby.

4. ŘADA PRODUKTŮ A SLUŽEB, KTERÉ LZE ZAKOUPIT

4.1 Ceny zobrazené u produktů zahrnují veškeré náklady na balení, ale nezahrnují náklady na dopravu (popsáno v dalších částech). Všechny ceny jsou v měně CZK a zahrnují DPH platnou pro spotřebitele v souladu se zákonem, avšak vzhledem k maďarským daňovým předpisům pro přeshraniční prodej se může hodnota DPH lišit v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli.

4.1.1.Použitá sazba DPH pro spotřebitele: rovná se sazbě země fakturační adresy zákazníka.

4.1.2. Použitá sazba DPH pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli a nemají platné daňové číslo EU: Maďarská sazba DPH (v současnosti 27 %)

4.1.3. Použitá sazba DPH pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli a mají platné daňové číslo EU: bez DPH (0 %).

4.2. Poskytovatel služeb v internetovém obchodě podrobně zobrazí název a popis produktu a zobrazí fotografii produktu. Výrobci své produkty neustále vylepšují, takže obrázky zobrazené na produktových listech jsou pouze ilustrační a mohou se mírně lišit od skutečného produktu (např. tlačítko je na jiném místě, jiná barva). Neneseme odpovědnost za estetické rozdíly mezi vyobrazením zobrazeným v internetovém obchodě a skutečným vzhledem produktu (tyto rozdíly nemají vliv na technické parametry).

4.3.Ve výjimečně ojedinělých případech, kdy se po zadání objednávky nebo uhrazení kupní ceny zjistí, že výroba objednaného produktu byla ukončena nebo jeho dodání ve lhůtě stanovené těmito VOP není možné z důvodů nezávislých na vůli Poskytovatele služeb, samozřejmě Uživatele neprodleně kontaktujeme za účelem projednání záležitosti a dle jeho volby vrátíme zaplacenou částku. Vylučujeme jakoukoli další odpovědnost vůči našim zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli.

4.4. Je-li zavedena akční cena, Poskytovatel služby plně informuje uživatele o akci a její přesné době trvání.

4.5. Pokud Poskytovatel služeb přes veškerou péči a pečlivost uvede na Internetovém obchodu nesprávnou cenu, zejména s ohledem na zjevně chybnou cenu, např. pokud je cena produktu na rozhraní Internetového obchodu zjevně odlišná od všeobecně známé, obecně uznávané ceny. nebo předpokládaná cena produktu, nebo je-li „0“ EUR nebo „1“ EUR z důvodu systémové chyby, není Poskytovatel služby povinen dodat produkt za chybnou cenu, a to ani v případě, že systém odeslal potvrzení o objednávku, ale může nabídnout správnou cenu, s vědomím které Zákazník buď správnou cenu akceptuje, nebo může od koupě odstoupit.

5. POSTUP OBJEDNÁVKY

5.1. Po registraci se Uživatel přihlásí do internetového obchodu a/nebo může začít nakupovat bez registrace.

5.2. Uživatel nastaví počet produktů ke koupi.

5.3. Uživatel přidá vybrané produkty do nákupního košíku. Uživatel si může obsah košíku kdykoliv prohlédnout kliknutím na ikonu „košík“.

5.4. Pokud si Uživatel přeje přidat do nákupního košíku další produkty, zvolí tlačítko „pokračovat v nákupu“. Pokud si nepřejete nakupovat další produkty, klikněte na tlačítko "Košík" a na další stránce zaškrtněte číslo produktu(ů), které si přejete zakoupit. Na této stránce lze změnit množství nebo danou položku smazat. Pokud je obsah košíku pro Uživatele vhodný, může zadat své fakturační a dodací údaje kliknutím na tlačítko „Další krok“.

5.5. Uživatel zvolí doručovací adresu a poté způsob doručení/platby, což může být jeden nebo více z následujících typů (v závislosti na doručovací adrese mohou platit omezení):

5.5.1 Platba na dobírku: pokud je objednaný produkt doručován kurýrní službou, má Uživatel možnost uhradit celkovou částku objednávky kurýrovi v hotovosti (nebo platební kartou) při převzetí objednaného produktu (produktů).

5.5.3. Platba předem bankovním převodem: Uživatel převede kupní cenu na bankovní účet Poskytovatele služby, poté mu mohou být doručeny objednané produkty.

5.5.4. Online platba kreditní kartou prostřednictvím systému BARION: rozhraní pro online platbu kartou zajišťuje systém BARION. Obchodník nepřijímá ani neuchovává údaje o kreditní kartě. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt. je instituce dohlížená Maďarskou národní bankou, registrační číslo H-EN-I-1064/2013.

5.6. Pokud jde o náklady na dopravu, záleží pouze na hrubé hmotnosti produktů a tato cena je automaticky vypočítána webem před dokončením objednávky.

5.7. Podrobnosti o nákladech na dopravu naleznete v příslušných dodacích podmínkách na našem vyhrazeném webu: https://gammo.cz/informace-pro-zakazniky/poplatky-za-dopravu 

5.8. Doručování vašich zásilek bude provedeno našimi důvěryhodnými doručovacími partnery mezi 8:00 a 17:00. Pokud v tomto období nejste doma, je vhodné definovat jako doručovací adresu pracovní adresu. Kurýrní služba se pokusí doručit balíky jednou a náklady na doručení nevyzvednutých balíků budou účtovány zákazníkovi. Produkty, které chcete, byste si měli objednat pouze v případě, že za ně můžete zaplatit kurýrovi při převzetí zásilky. V případě vrácených balíků, které nebyly převzaty, budeme zákazníkovi účtovat poplatek za zpětné doručení a zásilku budeme moci znovu odeslat pouze v případě, že bude balík zaplacen předem.

5.9. Pokud se vyskytne chyba nebo nedostatek v produktech nebo cenách v internetovém obchodě, vyhrazujeme si právo na opravu. V takovém případě informujeme zákazníka o nových informacích ihned po zjištění nebo opravě chyby. Kupující pak může objednávku ještě jednou potvrdit nebo kterákoli ze stran může od smlouvy odstoupit.

5.10. Konečná částka k úhradě je uvedena ve shrnutí objednávky a v potvrzovacím dopise. Faktura a záruční dokumentace jsou součástí balení a informace o právu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli, jsou uvedeny níže v těchto VOP. Uživatelé mají k těmto VOP také přístup z odkazu uvedeného v e-mailu, který jim byl zaslán po nákupu. Upozorňujeme naše Zákazníky na důležitost uschování vystaveného a poskytnutého účetního poukazu (faktury), protože v případě jeho ztráty se zavazujeme jej znovu vystavit (poskytnout kopii faktury) pouze za administrativní poplatek: 250 Kč + DPH (plus poštovné, pokud je požadována papírová verze).

5.11. Zásilky jsou doručovány v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00. Zákazník je povinný zkontrolovat obal  při dodání. V případě vážně poškozeného obalu Zákazník odmítne zásilku převzít a kurýr sepíše protokol (zápis) a Uživatel o incidentu informuje Poskytovatele služby pomocí jakýchkoli kontaktních údajů. Poskytovatel služeb v této souvislosti za žádných okolností nepřijme žádné následné, nezdokumentované (bez záznamu) stížnosti od firemních zákazníků. Zákazník nás také neprodleně informuje, pokud kurýrní společnost odmítla pořídit záznam. Naši firemní zákazníci nás musí o takových incidentech písemně informovat.

5.12. Po zadání údajů může Uživatel kliknout na tlačítko „dokončit“ pro odeslání své objednávky, ale předtím si může údaje ještě jednou zkontrolovat, případně zaslat komentář ke své objednávce, případně nám zaslat e-mail s jakýmkoliv jiný požadavek související s objednávkou. Kliknutím na tlačítko objednat se Uživatel stává povinen zaplatit a na webové stránce se zobrazí zvláštní upozornění v tomto smyslu.

5.13. Oprava chyb při zadávání údajů: v průběhu procesu objednávání je vždy možné prohlížet nebo upravovat obsah nákupního košíku, pokud košík neobsahuje požadované množství, může Uživatel zadat počet kusů do pole pro zadání údajů v množství a stiskněte tlačítko "aktualizovat/aktualizovat košík". Pokud si Uživatel přeje smazat produkty v nákupním košíku, klikne na tlačítko "X" "smazat". Během procesu objednávání bude mít Uživatel vždy možnost opravit/smazat zadané údaje.

5.14. Po odeslání objednávky obdrží uživatel potvrzení e-mailem. Pokud toto potvrzení neobdrží Uživatel v přiměřené lhůtě podle charakteru služby, nejpozději však do 48 hodin od odeslání objednávky Uživatele, je Uživatel zproštěn povinnosti učinit nabídku nebo smluvní závazek. Objednávka a její potvrzení se považuje za přijatou Poskytovatelem služby nebo Uživatelem okamžikem, kdy je Uživateli zpřístupní. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za potvrzení, pokud potvrzení nebylo doručeno včas, protože uživatel při registraci zadal nesprávnou e-mailovou adresu nebo má plnou schránku a nemůže přijmout zprávu.

5.15. Uživatel bere na vědomí, že potvrzení uvedené v předchozím bodě je pouze automatickým potvrzením a nezakládá smlouvu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel služeb oznámí Uživateli e-mailem přijetí objednávky, její náležitosti a její předpokládané splnění po automatickém potvrzení uvedeném v předchozím bodě.

5.16. Poskytovatel služby se nezavazuje splnit jakoukoli objednávku zadanou Spotřebitelem obsahující produkty v hrubé hodnotě vyšší než 31.250 Kč, a proto nebude taková objednávka potvrzena.

6. ZPRACOVÁNÍ A PLNĚNÍ OBJEDNÁVEK

6.1. Objednávky jsou zpracovávány v otevírací době. Objednávku je možné zadat i mimo doby uvedené jako doby zpracování objednávky, pokud je zadána po skončení pracovní doby, bude vyřízena následující den. Ve všech případech zákaznický servis poskytovatele služeb elektronicky potvrdí, kdy bude schopen zpracovat vaši objednávku.

6.2. Není-li v potvrzovacím e-mailu uvedeno jinak, Poskytovatel služeb obvykle dodá objednané zboží do 3 týdnů od potvrzení (nebo v případě zboží na objednávku po obdržení zálohy), to však neznamená, že tvoří smluvní dodací lhůtu.

6.3. Je-li kupujícím spotřebitel, nedohodnou-li se Strany jinak, je Poskytovatel služby povinen zpřístupnit zboží kupujícímu (Uživateli) neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději však do šedesáti dnů.

6.4. V případě prodlení ze strany Poskytovatele služby je Uživatel oprávněn stanovit dobu odkladu (dodatečnou lhůtu). V případě, že Poskytovatel služby neplní v dodatečné lhůtě, je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.5. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez upozornění, pokud

a) Poskytovatel služby odmítl plnit smlouvu;

nebo

b) smlouva měla být na základě dohody smluvních stran nebo z důvodu rozpoznatelného účelu služby splněna ve stanoveném čase plnění, nikoli kdykoli jindy.

6.6. Pokud Poskytovatel služeb nesplní svůj smluvní závazek, protože produkt uvedený ve smlouvě není dostupný, Poskytovatel služeb o tom neprodleně informuje Uživatele a neprodleně vrátí částku zaplacenou Uživatelem.

6.7. Na základě kupní smlouvy je poskytovatel služeb povinen převést vlastnická práva k produktu, uživatel je povinen zaplatit kupní cenu a převzít věc. Vzhledem k tomu, že se prodávající zavazuje dodat zboží kupujícímu, přechází nebezpečí ztráty nebo poškození zboží na kupujícího převzetím zboží kupujícím nebo jím určená třetí osoba. Pokud však přepravce najal kupující, přechází nebezpečí na kupujícího předáním zboží dopravci, pokud přepravce nebyl doporučen prodávajícím.

6.8. Pokud se Poskytovatel služby a Uživatel nedohodli na době plnění, je Poskytovatel služby povinen splnit smlouvu ve lhůtě nebo termínu uvedeném v žádosti Uživatele, v případě neexistence žádosti do šedesáti dnů ode dne nejpozději přijetí objednávky Poskytovatelem služby.

6.9. V případě, že poskytovatel služby nesplní svou smluvní povinnost, protože produkt uvedený ve smlouvě není dostupný, neprodleně o tom informuje uživatele a vrátí mu neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů, zaplacenou částku.

6.10. Při plnění smluv (a také při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy) je zákazník spotřebitel rovněž povinen jednat v dobré víře a spolupracovat s poskytovatelem služeb. Pokud tedy i přes maximální úsilí dodavatele spotřebitelský zákazník obdrží od kurýra produkt, který je v době doručení rozdrcený a roztrhaný, odmítne dodávku produktu převzít (a měl by požadovat, aby kurýr službu zaznamenat takovou okolnost) a oznámí to dodavateli.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE KUPUJÍCÍHO

7.1. Spotřebitel může v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a nařízení vlády 45/2014 (26.II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podnikateli odstoupit od uzavřít smlouvu do 14 dnů od převzetí objednaného produktu bez udání důvodu a vrátit objednaný produkt. V takovém případě však náklady na vrácení produktu musí nést spotřebitel, protože Poskytovatel služby se nezavázal tyto náklady nést.

7.2. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, Spotřebitel však může právo na odstoupení od smlouvy uplatnit v době mezi datum uzavření smlouvy a datum dodání zboží.

7.3. Pokud si spotřebitel přeje uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, bude poskytovateli služeb zasláno prohlášení o úmyslu odstoupit od smlouvy na jeden z uvedených kontaktních údajů.

7.4. Pokud chce Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, může tak učinit písemně na některém z kontaktních údajů Poskytovatele služeb (buď pomocí níže uvedeného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, písemně), nebo telefonicky. V případě písemného oznámení poštou bude zohledněno datum vyvěšení, v případě telefonického oznámení datum oznámení telefonicky. Pokud nám to oznámíte písemně poštou, budeme brát v úvahu datum vyvěšení, a pokud nám to oznámíte telefonicky, budeme brát v úvahu datum vašeho telefonátu. V případě oznámení poštou bude Poskytovatel služeb přijímat oznámení jako doporučenou zásilku nebo balík. Spotřebitel může vrátit objednaný produkt Poskytovateli služby poštou nebo kurýrem na vlastní náklady, nebo může požádat Poskytovatele služby o zaslání kurýra, avšak v tomto případě bude účtován poplatek za doručení vypočtený na základě hmotnosti produkt bude 150% z ceny dopravy.

7.5. Žádáme naše zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, aby výrobek při vrácení k odstoupení od smlouvy řádně a pečlivě zabalili. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů od zakoupení produktu s kupní cenou nad 6.250,- Kč žádáme spotřebitele, aby vyfotografoval produkt ze všech stran balíku před a po zabalení, na kterém bude uveden stav produktu a kvalita balení. Tuto fotografii si, prosím, uschovejte do doby vrácení kupní ceny Spotřebiteli, aby v případě poškození vzniklého při vrácení produktu k nám bylo možné řádně prokázat stav produktu před vrácením. O této povinnosti budeme spotřebitele informovat také e-mailem, když nám oznámí záměr odstoupit od smlouvy. Gammo Europe Ltd. nenese odpovědnost za jakékoli poškození produktu způsobené nesprávným zabalením produktu.

7.6. Právo na odstoupení od smlouvy lze také uplatnit pomocí následujícího vzorového prohlášení:

Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy:

Adresa: Gammo Europe Ltd. 1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že využívám své právo na odstoupení od smlouvy v souvislosti se smlouvou o nákupu následujících produktů:

Číslo objednávky: [bude doplněno podle potřeby]

Označení produktu: [vyplní se podle potřeby]

Datum uzavření smlouvy: [bude doplněno podle potřeby]

Jméno/jména spotřebitele/spotřebitelů: [vyplní se podle potřeby]

Adresa spotřebitele (spotřebitelů): [vyplní se podle potřeby]

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírovou zprávu): [vyplní se podle potřeby]

Datum: [bude doplněno podle potřeby]

7.7. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebudou Spotřebiteli účtovány žádné náklady kromě nákladů na vrácení produktu.

7.8. Poskytovatel služeb vrátí Spotřebiteli částku původně zaplacenou jako kupní cenu, včetně poplatků za doručení, neprodleně po obdržení produktu/oznámení o zrušení v souladu s platnou legislativou, nejpozději však do 14 dnů. Náklady na vrácení zboží (vzniklé v souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu) však nese Spotřebitel.

7.9. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby jako u původní transakce, pokud Spotřebitel nebude výslovně souhlasit s jiným způsobem platby - v důsledku použití tohoto způsobu vrácení nebudou Spotřebiteli účtovány žádné další poplatky. Vrácení peněz na dobírku bude probíhat pouze bankovním převodem.

7.10. Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy Poskytovateli služby, vrátí zboží nebo jej doručí na adresu Poskytovatele služeb.

7.11. V případě písemného odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal oznámení o odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Má se za to, že spotřebitel lhůtu dodržel, pokud před uplynutím 14denní lhůty odešle dodavateli oznámení o odstoupení od smlouvy a zároveň vrátí produkt dodavateli, a to nejpozději do 14. dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení se považuje za včas dokončené, pokud spotřebitel vrátí zboží před uplynutím lhůty.

7.12. Poskytovatel služby není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady vzniklé Spotřebitelem v souvislosti s volbou jiného způsobu dopravy, než je nejlevnější obvyklý způsob dopravy nabízený Poskytovatelem služeb.

7.13. Vrácení peněz může Dodavatel zadržet, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud Spotřebitel neprokáže, že bylo vráceno, podle toho, co nastane dříve.

7.14. Po převzetí balíku naší společností bude otevření balíku a kontrola vráceného produktu zaznamenána videokamerou. Je to nutné, aby se předešlo případným nedorozuměním v pozdější fázi (například, že vrácený produkt byl poškozený nebo neúplný).

7.15. Spotřebitel je odpovědný pouze za amortizaci způsobenou používáním nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkce produktu.

7.16. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy upravuje nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podnikateli, dostupné zde. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU je k dispozici zde.

7.1.7 Spotřebitel se může také obracet na Poskytovatele služeb s dalšími stížnostmi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto VOP.

7.18. Právo odstoupit bez udání důvodů, jak je uvedeno výše, mají pouze Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli podle občanského zákoníku. Toto právo na odstoupení od smlouvy nemohou uplatnit podnikatelské subjekty, tedy osoby jednající v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti (a které za těchto okolností produkt zakoupily).

7.19. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě, pokud odešle oznámení o odstoupení před uplynutím 14. dne po obdržení produktu. V případě písemného odstoupení postačí do 14 dnů zaslat pouze oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě oznámení poštou bude zohledněno datum vyvěšení, v případě oznámení e-mailem datum odeslání e-mailu nebo faxu. 

7.20. V případě odstoupení je Spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení, vrátit objednaný produkt na adresu Poskytovatele služeb. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud je zboží odesláno před uplynutím 14denní lhůty (tj. nemusí dorazit do 14 dnů). Náklady vzniklé s vrácením zboží v důsledku uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

7.21. Poskytovatel služby však není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady vyplývající z volby jiného způsobu dopravy, než je nejlevnější obvyklý způsob dopravy nabízený Poskytovatelem služeb. Spotřebitel může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit také v době mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí zboží.

7.22. V případě prodeje více produktů, pokud je každý produkt dodán v jinou dobu, může zákazník uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od posledního dodaného produktu nebo v případě prodeje více šarží nebo položek, poslední dodané šarže nebo položky.

8. VADNÝ VÝKON

8.1. Zákazník se může dovolávat záruky nebo záručních práv pouze v případě vadného (chybného) plnění. Plnění Poskytovatele služby je vadné, pokud služba v době plnění nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené smlouvou nebo zákonem. Vezměte prosím na vědomí, že pokyny pro zacházení s produkty (Návody k použití) jsou součástí uzavřené smlouvy, zejména ustanovení týkající se řádného a odborného používání produktu. Poskytovatel neporušuje smlouvu, jestliže oprávněná osoba o vadě v době uzavření smlouvy věděla nebo o vadě v době uzavření smlouvy vědět měla, nebo byla-li příčinou vady nebo vada nebyla způsobena nesprávným používáním nebo instalací nebo údržbou (nebo, poté, co nebezpečí škody přešlo na oprávněnou osobu, vyšší mocí).

8.2. Informace o záručních právech pro naše zákazníky, kteří jsou spotřebiteli (na základě vzorových informací definovaných nařízením vlády 45/2014).

8.2.1. V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku?: V případě vadného plnění ze strany Poskytovatele služby může Uživatel u Poskytovatele služby uplatnit nárok na záruku v souladu s pravidly občanského zákoníku.

8.2.2 Uživatel může dle svého uvážení uplatnit následující záruční nároky: požadovat opravu nebo výměnu, pokud splnění nároku zvoleného uživatelem není možné splnit nebo by pro společnost znamenalo neúměrné dodatečné náklady ve srovnání s plněním další nárok. Pokud opravu nebo výměnu nebylo nebo nebylo možné požadovat, může požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo v krajním případě od smlouvy odstoupit. Spotřebitel může své vybrané záruční právo převést na jiný záruční nárok, avšak náklady na změnu nese Uživatel, ledaže by změna byla oprávněná nebo k ní závazek neuvedl důvod.

8.2.3. Uživatel musí vadu oznámit neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění vady. Upozorňujeme však, že spotřebitelští zákazníci nemohou požadovat náhradu škody po dvouleté lhůtě ode dne plnění smlouvy.

8.2.4. Uživatel Spotřebitel může uplatnit nárok na záruku u Poskytovatele služby.

8.2.5. Ve lhůtě jednoho roku ode dne plnění nejsou jiné podmínky pro uplatnění práva na reklamaci vad kromě oznámení vady, pokud Uživatel prokáže, že produkt nebo službu poskytla společnost provozující webshop. Po uplynutí jednoho roku ode dne plnění je však Uživatel povinen prokázat, že vada zjištěná Uživatelem existovala již v době plnění.

8.3. Informace o záruce produktu pro naše zákazníky, kteří jsou spotřebiteli (na základě modelových informací definovaných v Nařízení vlády 45/2014)

8.3.1. V případě vady movité věci (produktu) může Uživatel dle své volby uplatnit buď záruční právo, nebo záruku na produkt.

8.3.2. V rámci záruky na produkt má uživatel právo požadovat opravu nebo (pokud je oprava nemožná:) výměnu produktu.

8.3.3. Výrobek je vadný, nesplňuje-li jakostní požadavky platné při uvedení na trh nebo nemá-li vlastnosti popsané výrobcem.

8.3.4. Uživatel má na uplatnění záruky na výrobek dva roky od data uvedení výrobku na trh výrobcem. Po uplynutí této lhůty nárok na reklamaci zaniká.

8.3.5. Uživatel může uplatnit nárok ze záruky na výrobek pouze u výrobce nebo poskytovatele služeb movité věci. V případě reklamace produktu musí uživatel spotřebitel prokázat, že produkt je vadný.

8.3.6. Výrobce (poskytovatel servisu) je zproštěn povinnosti záruky na výrobek pouze v případě, že prokáže, že výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci své podnikatelské činnosti nebo že vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a technologie v době uvedení výrobku na trh nebo že vada výrobku vyplývá z uplatnění právního nebo regulačního ustanovení. Výrobce (poskytovatel služeb) musí prokázat pouze jeden důvod pro osvobození.

8.3.7. Uživatel nemůže uplatnit současně jak práva ze záruky, tak práva ze záruky produktu na stejnou vadu. V případě úspěšného uplatnění záruky na výrobek však může být výrobce odpovědný za náhradní výrobek nebo opravený díl.

8.4. Záruka: v souladu s ustanoveními platné legislativy poskytujeme záruku 12-84 měsíců v závislosti na tom, zda je zákazník spotřebitelem a kdy si koupil a převzal produkt, na který se vztahuje povinná záruka, jakož i podmínky určené výrobcem a jeho vlastními záručními podmínkami výrobce. Spotřebitelům vždy poskytujeme takzvanou povinnou záruku v souladu s našimi platnými zákonnými povinnostmi, jak je popsáno v záručním listu a níže (bez ohledu na jakékoli záruky výrobce). Našim nespotřebitelským zákazníkům poskytujeme roční záruku na příslušenství v souladu s Občanským zákoníkem a v případě koupě jim poskytujeme i další rok podpory Služby, jak je uvedeno v Podmínkách poskytování služby a níže (bod 13.3) (zároveň neposkytujeme záruku pro naše nespotřebitelské zákazníky).

9. ZÁRUKA PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ JSOU SPOTŘEBITELÉ

Pravidla o povinných zárukách jsou uvedena níže na základě modelových informací definovaných zákonem. Našim zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, poskytujeme pouze povinnou záruku.

9.1. V případě vadného plnění je Poskytovatel služby povinen poskytnout povinnou záruku, je-li uživatelem spotřebitel, podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby.

9.2. Práva a lhůty spotřebitelů v rámci povinné záruky

9.2.1. U spotřebitelských smluv uzavřených od 1.1.2021 je povinná záruční doba jeden rok na výrobky v prodejní ceně 625 Kč a vyšší, ale nepřesahující 6.250 Kč, dále dva roky na výrobky s prodejní cenou nad 6.250 Kč, ale nepřesahující 15.625 Kč. a tři roky u zboží s prodejní cenou nad 15.625 Kč. Povinná záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží spotřebiteli nebo, pokud instalaci provádí Poskytovatel služeb nebo jeho zástupce, dnem instalace, dojde-li však k instalaci produktu později než šest měsíců po doručení začíná lhůta běžet dnem doručení.

9.2.2. Spotřebitel se může na základě své reklamace z povinné ručení rozhodnout požádat o opravu nebo výměnu, ledaže by zvolenou reklamaci nebylo možné splnit nebo by její splnění pro dlužníka vedlo k neúměrným dodatečným nákladům ve srovnání s plněním jiné reklamace, s přihlédnutím k hodnotě služby v původním stavu, k závažnosti porušení smlouvy a ke škodě na zájmech spotřebitele, způsobené splněním reklamace; nebo může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit, pokud se povinná osoba nezavázala zboží opravit nebo vyměnit, nemůže splnit svůj závazek, pokud je to možné, do 15 dnů nebo pokud spotřebitel ztratil zájem o opravu nebo výměna.

9.2.3 Odstoupení nelze uplatnit pro nepodstatnou vadu.

9.2.4. Oprava nebo výměna musí být provedena v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k vlastnostem zboží a zamýšlenému účelu zboží, aniž by byly dotčeny zájmy spotřebitele, a poskytovatel služeb se bude snažit provést opravu nebo výměnu nejpozději do 15 dnů, nebo pokud oprava nebo výměna trvá déle než 15 dnů, informuje spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny. Při opravě smí být do výrobku osazen pouze nově vyrobený díl (komponent).

9.3. Lhůta povinné záruky vztahující se na výrobek (tedy jeden rok na výrobky s povinnou zárukou zakoupené do 7. května 2024 v ceně od 625 Kč do 6 250 Kč a dále na výrobky zakoupené od 8. května 2024 v rozmezí od 625 Kč do 15 625 Kč zaniká povinná záruční doba 2 roky na výrobek s prodejní cenou a 3 roky na výrobek dražší než 15 625 Kč. Dojde-li však k opravě výrobku, prodlouží se záruční doba ode dne předání k opravě o dobu, po kterou spotřebitel nemohl pro vadu výrobek užívat k určenému účelu.

9.4. Pokud poskytovatel služby při první opravě zařízení zjistí, že jej nelze opravit, poskytovatel služby, pokud spotřebitel nestanoví jinak, zařízení do osmi dnů vymění, nebo není-li výměna možná, vrátit spotřebiteli kupní cenu zařízení, jak je uvedeno na potvrzení o zaplacení ceny výrobku předloženého spotřebitelem. Pokud z důvodů, které může dodavatel ovlivnit a za které nenese odpovědnost, nedojde k opravě do třiceti dnů ode dne žádosti o opravu a spotřebitel nestanoví jinak, Poskytovatel služeb zajistí výměnu zařízení do osmi dnů (což strany doloží) nebo, není-li výměna možná, má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny uvedené na faktuře nebo účtence (rovněž do osmi dnů).

9.5. Poskytovatel služeb může spotřebiteli poskytnout použití náhradního zařízení po dobu opravy, pokud se na tom strany dohodnou. Poskytovatel opravu provede v centrálním servisu v Budapesti, zajistí dopravu na místo použití a zpět a pro zařízení vyšle kurýra. Pokud to z jakéhokoli důvodu není možné, poskytovatel služeb (po projednání se zákazníkem) uhradí náklady na opravu na místě provedené pomocí  určeného servisního partnera. Upozorňujeme zákazníka, který je spotřebitelem, že je povinen s námi při opravách spolupracovat, aby v případech, kdy nám nedovolí opravu zahájit, práce (např. spotřebitel není ve sjednanou dobu doma apod.), 30denní lhůta (s právními důsledky uvedenými v bodě 9.4) na opravu nemůže začít běžet ode dne oznámení z důvodu zpoždění spotřebitele.

9.6. Pokud se zařízení po trojnásobné opravě v povinné záruční době opět porouchá a spotřebitel nepožádá o poměrnou slevu z kupní ceny a nepřeje si opravu výrobku, bude mu zařízení do osmi dnů vyměněno. Není-li výměna možná, kupní cena uvedená na účtence nebo dokladu o zaplacení předloženého spotřebitelem bude spotřebiteli vrácena do 8 dnů.

9.7. Poskytovatel služeb je zproštěn své povinné záruky pouze v případě, že prokáže, že příčina závady vznikla po plnění (např. nesprávným používáním, nesprávnou údržbou). Spotřebitel nemůže uplatňovat současně práva ze záruky i ze záruky nebo současně uplatnit záruku na výrobek a reklamovat stejnou vadu, ale spotřebitel má práva ze záruky nezávisle na právech popsaných v kapitolách o výrobku.

9.8. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody vzniklé přirozeným odpisem po záruční době.

9.9. Kromě toho poskytovatel služeb nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku chybného nebo nedbalého používání, manipulace, nesprávného použití nebo neúdržby produktů po pominutí nebezpečí škody.

9.10. Pokud spotřebitel uplatní nárok na výměnu do tří pracovních dnů ode dne koupě (instalace) z důvodu vady spotřebního zboží, je poskytovatel služeb povinen vyměnit spotřební zboží, pokud vada brání obvyklému užívání zboží ( a neexistují žádné důvody pro vyloučení záručního nároku (např. nesprávná instalace, nesprávné použití atd.).

10. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O ZÁRUCE VÝROBCE

10.1. Nabízí-li výrobce výrobku ve své reklamě nebo v jakékoli jiné informaci záruku na trvanlivost výrobku, může spotřebitel u smluv uzavřených od 1. ledna 2022 uplatnit nárok přímo u výrobce podle ustanovení nařízení vlády 373/2021 a může - po celou dobu záruky na trvanlivost výrobku - přímo požadovat od výrobce opravu nebo výměnu výrobku v případě vadného plnění dle pravidel o právech ze záruky. Pokud existuje záruka výrobce, musí výrobce výrobku poskytnout spotřebiteli záruční prohlášení výrobce v českém jazyce.

11. POSTUP V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

11.1. Zákazník (buď spotřebitel nebo podnikový zákazník) prokáže uzavření smlouvy (fakturou nebo účtenkou).

11.2. Náklady spojené s plněním záruční povinnosti nese Poskytovatel služby (Občanský zákoník § 6:166). Na produkty prodávané našim zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, se vztahuje roční záruka na shodu podle občanského zákoníku. 

11.3. Poskytovatel služeb pořídí záznam o záruce nebo reklamaci záruky, kterou mu spotřebitel oznámil, a kopii neprodleně zpřístupní spotřebiteli ověřitelným způsobem. Budeme také vést záznamy o stížnostech našich ne-spotřebitelských zákazníků.

11.4. Nemůže-li se poskytovatel služeb v době oznámení vyjádřit k proveditelnosti spotřebitelovy záruky nebo reklamace produktu nebo povinné záruky, oznámí spotřebiteli své stanovisko do pěti pracovních dnů ověřitelným způsobem a předloží mu důvody zamítnutí reklamace spotřebitele a poskytnutí informace o možnosti obrátit se na smírčí orgán.

11.5. Dodavatel uchovává záznam po dobu tří let ode dne jeho pořízení a předloží jej na požádání orgánu dozoru, je-li zákazníkem spotřebitel.

11.6. Dodavatel by měl usilovat o předložení opravy nebo výměny maximálně do patnácti dnů, pokud je zákazník spotřebitel.

11.7. Jak je podrobně popsáno výše, nárok na záruku lze uplatnit pouze v případě vadného plnění, takže nesprávné použití nebo selhání údržby může v tomto ohledu vyloučit odpovědnost poskytovatele služeb (vůči zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, a vůči těm, kteří nejsou ).

12. PŘÍPADY VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKU A NÁROKY ZÁRUKY PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY

12.1. Záruku nebo záruční nároky může kupující výrobku uplatnit pouze v souvislosti s opravou závad nebo poruch, které se vyskytnou při běžném používání. Neneseme odpovědnost, pokud příčinou poruchy bylo nesprávné použití (např. průmyslové použití spotřebičů určených pro domácí použití) nebo použití v kombinaci s jinými produkty, pokud taková kombinace produktů způsobila poškození nebo ztrátu , nebo pokud byla příčinou poruchy výpadek veřejné inženýrské sítě. Rovněž neneseme odpovědnost, pokud je škoda způsobena nehodou nebo nesprávným použitím (jakákoli jejich kombinace), poškozením, elektrickým přepětím nebo vyšší mocí (včetně blesku nebo jiných povětrnostních podmínek). Pokud je příčinou závady nesprávná údržba nebo úprava bez povolení poskytovatele služeb, může to také vyloučit naši odpovědnost za jakoukoli záruku. Rovněž vylučujeme naši odpovědnost za vady způsobené opotřebením (jako jsou žárovky, spínače, těsnění, ozubená kola, topné podložky a další opotřebitelné díly), které se vyskytnou při běžném používání a za vady vzniklé neoprávněnými opravami.

13. PODMÍNKY PRO OPRAVY/ÚDRŽBU PRO NAŠE NESPOTŘEBITELSKÉ ZÁKAZNÍKY

13.1. Pokud Zákazník podá reklamaci kvality v rámci jednoleté záruční doby platné pro naše zařízení podle občanského zákoníku, kdy příčina vady vznikla při běžném užívání (tj. názor Zákazníka je, že vada vznikla při výrobě), pak pokud jinak se strany dohodnou, budou strany postupovat takto:

Zákazník písemně kontaktuje zákaznický servis poskytovatele služeb

Poskytovatel služeb shromažďuje a přepravuje zařízení do svého servisního střediska na vlastní náklady.

Poskytovatel služby provede opravu a dopraví opravené zařízení k zákazníkovi.

Pokud prohlídka odborníkem poskytovatele služeb zjistí, že reklamovaná nefunkčnost/výrobní vada se neobjevuje, reklamace zákazníka tedy není oprávněná, je zákazník povinen uhradit náklady na dopravu (150 % standardní dopravy [https:// gammo.cz/informace-pro-zakazniky/poplatky-za-dopravu] náklady na oba směry plus mzdové náklady kontroly (1.000 Kč + DPH).

13.2. 

13.3. Již druhý rok od nákupu zajišťujeme tzv. službu Plus jeden rok, kterou je možné zakoupit. Poskytovatel služby v tomto případě po dobu jednoho roku od konce prvního roku po zakoupení (tj. po dobu druhého roku) uděluje při předložení dokumentace k Podmínkám poskytování služby stejné podmínky pro případ poruchy, ke které dojde při běžném používání. připojené k produktu (které musí zákazník uschovat). Poplatek za tuto podporu Služby Plus jeden rok je 5 % z kupní ceny zařízení, pokud se Strany nedohodnou jinak (nebo částka uvedená na webových stránkách pro daný produkt).

13.4. Distributor také opraví závady, které se vyskytnou více než jeden rok po nákupu, a závady způsobené nesprávným zacházením, avšak v rámci očekávané životnosti zařízení. Kupující oznámí tyto reklamace písemně, nikoli pouze telefonicky. V takových případech nese Zákazník také náklady na opravu a dodání a také cenu náhradních dílů, která se samozřejmě liší, ale Distributor je povinen všechny náklady předem projednat se Zákazníkem.

13.5. 

13.6. Při nahlášení závady do jednoho roku žádáme naše zákazníky, aby předložili fakturu vystavenou poskytovatelem služeb a obdrženou se zařízením v době nákupu. 

14. RŮZNÁ USTANOVENÍ

14.1. Poskytovatel služeb může ke splnění svých povinností využít přispěvatele. Poskytovatel služby odpovídá za jakékoli protiprávní jednání takového subjektu, jako by se protiprávního jednání dopustil sám.

14.2. Pokud se některá část těchto podmínek stane neplatnou nebo nevymahatelnou, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost zbývajících částí.

14.3. Pokud Poskytovatel služby neuplatní právo podle VOP, neuplatnění tohoto práva se nepovažuje za vzdání se tohoto práva. Žádné vzdání se jakéhokoli práva není platné, pokud není výslovně uvedeno v písemné formě. Pokud Poskytovatel služeb jednou nebude trvat na přísném dodržování podmínky nebo podmínky VOP, neznamená to vzdání se práva trvat na přísném dodržování této podmínky v budoucnu.

14.4. Poskytovatel služby a uživatel se pokusí své spory urovnat smírnou cestou.

15. POSTUP VYBAVENÍ REKLAMACE

15.1. Náš obchod si klade za cíl vyřídit všechny objednávky ve správné kvalitě a k plné spokojenosti zákazníka. Má-li Uživatel jakékoli stížnosti týkající se smlouvy nebo souvisejícího jejího plnění, může svou stížnost sdělit telefonicky, e-mailem nebo dopisem.

15.2. Poskytovatel služeb ústní stížnost neprodleně prošetří a v případě potřeby ji napraví. Nesouhlasí-li zákazník s vyřízením reklamace nebo není-li možné reklamaci neprodleně prošetřit, seřídí Poskytovatel služeb neprodleně záznam o reklamaci a svém stanovisku k reklamaci a poskytne zákazníkovi kopii záznam.

15.3. Poskytovatel služeb odpoví na písemnou stížnost písemně do 30 dnů. Uvedou se také důvody zamítnutí reklamace. Poskytovatel služeb uchovává záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu pěti let a v případě stížnosti od zákazníka, který je spotřebitelem, ji na žádost předloží dozorovým orgánům.

15.4. V případě reklamace kvality a dalších stížností spotřebitelů vedeme o reklamaci záznam v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

15.5. Informujeme naše zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, že v případě zamítnutí jejich stížnosti se mohou obrátit se stížností na orgán veřejné moci, smírčí orgán nebo soud, a to následovně.

15.6. Spotřebitel může podat stížnost u orgánu ochrany spotřebitele. Obecným orgánem pro ochranu spotřebitele je krajský úřad vlády a v hlavním městě vládní úřad budapešťského hlavního obvodu V. Kontaktní údaje úřadů naleznete zde: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek Vezměte prosím na vědomí, že od 27.12.2022 zahájí orgán ochrany spotřebitele řízení pouze v případě, že se spotřebitel primárně snažil spor řešit přímo s dotčeným podnikatelem.

15.7. V případě reklamace má Spotřebitel po pokusu o vyřízení reklamace u Poskytovatele služby možnost obrátit se na smírčí orgán v místě svého bydliště nebo sídla Poskytovatele služeb, kontaktní údaje které jsou uvedeny v příloze 1.

15.8. Za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je odpovědný smírčí orgán. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se mezi stranami dosáhnout dohody o vyřešení spotřebitelského sporu a v případě, že se to nepodaří, rozhodnout ve věci tak, aby bylo zajištěno, že práva spotřebitelů budou vymáhána jednoduše, rychle, efektivně a finančně. efektivním způsobem. Na žádost spotřebitele nebo dodavatele poradí smírčí orgán spotřebiteli o právech a povinnostech spotřebitele.

15.9. Poskytovatel služeb se zúčastní řízení zahájeného smírčím orgánem, ale neučinil obecné prohlášení o předložení. Poskytovatel služeb má povinnost součinnosti při smírčím řízení, včetně povinnosti zaslat svou odpověď smírčímu orgánu a zajistit na jednání účast osoby oprávněné k jednání o smíru. Není-li sídlo nebo místo podnikání registrováno v kraji smírčí komory, která provozuje místně příslušný smírčí orgán, je povinností součinnosti podniku nabídnout možnost písemného vyřízení na základě žádosti spotřebitele.

15.10. V případě přeshraničních spotřebitelských sporů souvisejících s prodejem online nebo smlouvami o poskytování služeb online je příslušný k řízení smírčí orgán při Obchodní a průmyslové komoře v Budapešti.

15.11. Spotřebitel může v případě stížnosti využít platformu EU pro řešení sporů online. Používání platformy vyžaduje jednoduchou registraci v systému Evropské komise kliknutím zde. Po přihlášení může spotřebitel podat stížnost prostřednictvím internetové stránky: http://ec.europa.eu/odr 

15.12. Pokud se spotřebitel neobrátí na smírčí orgán nebo pokud řízení nebylo úspěšné, má spotřebitel právo obrátit se na soud a spor vyřešit. Žaloba musí být podána prostřednictvím žalobního návrhu obsahujícího tyto informace:

- soud, u něhož byla podána žaloba, jména, bydliště a postavení stran a jejich zástupců, požadované právo, skutečnosti, na nichž je založeno, a důkazy na jeho podporu, údaje, z nichž lze odvodit příslušnost soudu a žádost o rozhodnutí soudu. K žádosti musí být přiložen dokument nebo kopie dokumentu, jehož obsah se na podporu žádosti uplatňuje.

16.AUTORSKÁ PRÁVA

16.1. Vzhledem k tomu, že stránky www.gammo.cz jsou autorským dílem, je zakázáno obsah stránek www.gammo.cz stahovat (reprodukovat), dále předávat veřejnosti, jinak používat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat její část bez písemného souhlasu Poskytovatele služby.

16.2. I s písemným souhlasem může být jakýkoli materiál z webu www.gammo.cz a jeho databáze reprodukován pouze odkazem na tyto webové stránky.

16.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva ke všem prvkům své služby, svým doménovým jménům, sekundárním doménovým jménům s nimi vytvořeným a jeho internetovému reklamnímu prostoru. Název GAMMO je chráněn autorským právem a může být použit pouze s písemným souhlasem Poskytovatele služby, s výjimkou odkazu.

16.4. Je zakázáno upravovat nebo zpětně analyzovat obsah stránek www.gammo.cz nebo jakékoli jejich části; vytvářet uživatelská ID a hesla nečestným způsobem; používat jakoukoli aplikaci, která by mohla upravovat nebo indexovat stránky www.gammo.cz nebo jakoukoli jejich část.

16.5. Uživatel bere na vědomí, že v případě neoprávněného použití má Poskytovatel služby nárok na sankci. Výše pokuty je 5.625 Kč hrubého za obrázek a 1.250 Kč hrubého za slovo. Uživatel bere na vědomí, že tato pokuta není nepřiměřená a prohlíží stránky s ohledem na tuto skutečnost. V případě porušení autorských práv si Poskytovatel služby vyžádá notářské potvrzení o skutečnosti, jehož výše bude rovněž vyúčtována porušujícímu Uživateli.

17. OCHRANA DAT

17.1. Zásady ochrany osobních údajů tohoto webu jsou k dispozici na adrese: https://gammo.cz/informace-pro-zakazniky/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

 

V Budapešti, 08.05.2024